Team


Wie ben ik?

Mijn naam is Ilias Mehdizadeh, praktijkeigenaar met de ambitie voor ontwikkeling.  Ik ben een persoon die in plaats van een vraagteken een dubbele punt plaatst. Zorg zal altijd in verschillende vormen nodig zijn. De kennissen vaardigheden die worden toegepast tijdens de zorg zal altijd verschillen omdat elk persoon een ander lichaam,  persoonlijkheid, en verhaal heeft.  Hoe complexer de klachten, des te meer ervaring en wijsheid dat met zich meebrengt is mijn visie.

 

"Vrijheid betekent bewegen binnen de grenzen."

- Louis van Gaal -

 

Dagelijkse patronen doorbreken, externe belemmerende en bevorderende factoren analyseren en opwegen tegen de interne, is iets waar ik mij hard voor maak. Constante vergaring van kennis en vaardigheden (d.m.v. bijv.  cursussen) is een must en dit deel ik met mijn collega's en vice versa. InstantFysio heb ik opgezet met het oog op de ontwikkelingen die plaatsvinden in onze maatschappij. Onder hardwerkende mensen anno 2017 is de trend 'volle agenda's en drukke schema's.' Dit gebeurt geleidelijk en is eigenlijk vanzelfsprekend waardoor we vaak niet meer goed luisteren naar ons lichaam. 

 

Fysiotherapiepraktijken met een fysiek vestiging in een bedrijvencomplex is niet of nauwelijks aanwezig. Door dit juist wel te implementeren en deze nieuwe vorm van zorg aan te bieden, kan iedereen direct zijn of haar klachten na laten kijken en behandelen!  

Ilias Mehdizadeh

  • Shockwave Therapie
  • Dry Needling
  • Medical Taping
  • Manuele mobilisatietechnieken
  • DTM
  • Sportrevalidatie
  • Second opinon
  • Arbeidsfysiotherapie

 Who am I?

My name is Ilias Mehdizadeh, owner of this practice with the ambition for development.

I am a person who puts down a colon instead of a question mark. Care will always be needed in different forms. The knowledge and skills applied during care will always differ because each person has a different body, personality, and story. The more complicated the complaints, the more experience and wisdom that entails for the future.

 

"Freedom means moving within the boundaries."

- Louis van Gaal -

 

Breaking daily patterns, analyzing external inhibitory and promoting factors, and outweighing those to the internal, is something that I stand for. Gaining  knowledge and skills constantly (by eg. courses) is a must and I share this with my colleagues and vice versa. I established InstantFysio with the focus on the developments that take place in our society. Among hardworking people in 2017, the trend is "full calendars and busy schedules." This happens gradually and is obviously an automatic process, which often makes us no longer listen to our bodies properly.

 

Physiotherapy practices with a physical establishment in an enterprise complex are hard to come by and hardly exists. By implementing this correctly and offering this new form of care, anyone can immediately check or get their complaints treated on sight!